Jak motivovat zaměstnance

V moderním firemním prostředí, které se neustále vyvíjí, se otázka, jak motivovat zaměstnance, stává stále důležitější. Finanční odměny již nestačí a je třeba hledat nové, inovativní způsoby, jak zaměstnance zaujmout.

Během své praxe jsem se setkala s tvrzením a přesvědčením, že zaměstnancům se nesmí moc děkovat a s pochvalou se musí šetřit. Nicméně, z různých zdrojů je zřejmé, že abychom odváděli dobrou práci, pochvalu prostě potřebujeme. Vždyť co je víc než věta šéfa před kolegy: „Skvěle odvedená práce, Libore!“  

Kde je míra pochvaly nechám na vašem uvážení a rozepíšu se o motivacích, které budou mnohdy fungovat lépe než finanční ohodnocení. Každá firma a pracovní prostředí je jiné, proto vybírám ty nejdůležitější faktory motivace tak, jak je vidím já.  

“Spojit se je začátek, držet se pohromadě je pokrok 

a spolupracovat je úspěch.”  — H. Ford

Online koučovací konzultace 

1. Komunikace

Otevřená a jasná komunikace je základním kamenem zdravých vztahů, ať už na pracovišti, tak i mimo něj. Když zaměstnanci cítí, že mohou svobodně sdílet své myšlenky, názory a obavy, cítí se váženi a respektovaní. A to vede ke zvýšené motivaci. Poskytujte pravidelné zpětné vazby a vytvářejte prostor pro konstruktivní dialog! 

Zaměstnanci, kteří mají se svými manažery pravidelné schůzky 1:1, mají 3x větší pravděpodobnost, že budou v práci spokojeni. – Gallup 

TIP pro manažery. Zkuste se na schůzce se zaměstnancem zeptat na některé z těchto otázek: 

–       Co tě tento týden trápí/těší?

–       Co je dnes nejdůležitějším bodem, který bychom měli společně probrat?

–       Co bylo skvělé na uplynulém týdnu? Co se opravdu povedlo?

–       Jaké dovednosti nebo znalosti jsi použil/a, abys to dokázal/a?

–       Jak postupuješ v plnění svých cílů? 

–       Potřebuješ nějakou pomoc?

–       Jaké úkoly tě nabíjejí energií? 

–       Které úkoly tě vyčerpávají nejvíce?

–       Co ti v každodenní práci připadá těžší, než by mělo být?

–       Na co by sis přál/a mít více času?

–       S jakou oblastí své odpovědnosti jsi nejvíce/nejméně spokojen/a? 

–       Kdybys byl/a ve vedení, co bys změnil/a?

–       Existuje nějaký problém v našem týmu, o kterém možná ani nevím?

–       Jakou věc pro vás v současné době dělám dobře a chceš, abych v tom pokračoval/a?

–       A co bych naopak mohl/a zlepšit?

–       Jaké dovednosti byste chtěli rozvíjet? Jak vás v tom mohu podpořit?

–       Jak byste na stupnici od 1 do 10 ohodnotili svou současnou spokojenost s pracovním a soukromým životem? Co by pomohlo posunout ji blíže k desítce?

 

2. Osobní rozvoj

Nabídka možností osobního růstu a rozvoje může být mnohem více motivující, než pouhý finanční bonus. Zaměstnanci, kteří mají příležitost rozvíjet své dovednosti a kompetence, se cítí více ceněni. 87 % zaměstnanců bere osobní a profesní rozvoj jako cestu ke zvýšení jejich pracovní satisfakce (Zipdo, 2023) a vidí svou budoucnost v rámci firmy, ve které momentálně pracují.

48 % vedoucích pracovníků se chce vzdělávat prostřednictvím externích koučů a úkolů určených pro osobní i profesní rozvoj. Vedoucí pracovníci chtějí, aby školení bylo strukturované a poskytované prostřednictvím úkolů a probíhalo externě. (Zavvy.jo, 2023) Nabídněte svým zaměstnancům školení, kouče, workshopy nebo mentorství, které podpoří jejich kariérní růst.

3. Uznání a pochvala

Zaměstnanci, kteří cítí, že jejich práce má pozitivní dopad na ně samotné, kolegy nebo společnost, jsou více angažovaní a motivovaní. Pomocí jasně definovaného poslání a dobře komunikovaných hodnot můžete vytvořit pocit, že každý zaměstnanec je důležitý a jeho práce má smysl. 

69 % zaměstnanců říká, že by pracovalo více, pokud by cítili uznání a celých 81 % zaměstnanců bere uznání jako velice silný pracovní motivátor (Zipdo, 2023).

Jednoduchá slova díků a ocenění za dobře odvedenou práci mohou mít obrovský dopad na motivaci zaměstnanců. Vytvářejte kulturu uznání, kde se ocenění stává součástí každodenního života v práci. Zde hraje klíčovou roli v motivaci zaměstnanců vedení firem. Vedení může vytvářet příznivou pracovní kulturu, vést a inspirovat zaměstnance prostřednictvím efektivní komunikace, uznáním a hodnot. 

Koučink pro školy

4. Work-Life balance

Respektování rovnováhy mezi prací a osobním životem je klíčem k dlouhodobé spokojenosti zaměstnanců. Nabídněte flexibilní pracovní dobu, home office nebo jiné benefity, které jim pomohou skloubit pracovní povinnosti s rodinným životem a zájmy. 

40 % zaměstnanců vidí work-life balance jako prvek zvyšující motivaci (Zipdo, 2023) 

Když jsem se zeptala svého muže, jak to vidí s pochvalami on, řekl mi: „Vždy chválím za dobře odvedenou práci, ať už je to malá nebo velká věc. Zaměstnanci se mi vždy odvděčili tak, že jsem neměl problém mít dostatek lidí, když bylo potřeba nějaký ten přesčas anebo záskok za nemocného kolegu. Já sám velice rád vzpomínám na práci v Dubaji, kde motivace a uznání byly na pořadu dne, což je úplný opak místní mentality. Bohužel. Víš, v Dubaji jsme měli také problémy, pořád se něco dělo. Ale měli jsme ve vedení oporu a když jsme něco udělali dobře, uměli to ocenit.“ Martin Kukoľ, manažer 

A nakonec, i dle ankety společnosti Gallup, ohledně motivace u zaměstnanců, peníze opravdu nejsou hlavní formou uznání:

1.     veřejné uznání nebo poděkování

2.     soukromé uznání od šéfa, kolegy nebo zákazníka

3.     uznání úspěchu prostřednictvím hodnocení nebo recenzí

4.     povýšení nebo zvýšení rozsahu práce odpovědnosti jako projev důvěry

5.     peněžní ocenění

Co říct na závěr? Že výše uvedené důvody a ankety spokojenosti ukazují, že finanční odměny nejsou jediným nástrojem motivace a angažovanosti zaměstnanců. Komunikace, osobní rozvoj, uznání a work-life balance hrají klíčovou roli ve vytváření zdravé a motivující pracovní atmosféry. Zaměření na tyto faktory může přinést dlouhodobé pozitivní výsledky a vytvořit prostředí, kde se zaměstnanci cítí ceněni, podporováni a motivováni.

 

Zdroj: Zipdo, Zavvy.jo, Gallup, Monika Kukoľ Sochorová

Publikováno: Ženy s.r.o., 1. 9. 2023

Foto: se souhlasem Moniky Kukoľ Sochorové