Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb
Jméno podnikatele: Monika Kukoľ Sochorová
Místo podnikání: Grafická 827/16, 150 00 praha 5
IČO: 73079642
Zapsán v živnostenském rejstříku v Praze 3.6.2002
(dále také jen „Poskytovatel“)

I. Obecná ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a
  povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na
  www.mksochorova.com mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická
  osoba).
 2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická
  osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Poskytovatel zřídil pro zákazníky možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž
  prostřednictvím zákazník realizuje své objednávky služeb či služby přímo využívají. Při registraci je
  zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud
  zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených
  smluv) mezi Poskytovatelem a zákazníkem.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého
  hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá zákazník.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.
 6. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi
  Poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána
  zákazníkovi na jeho emailovou adresu.
 7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

  II. Cena a platební podmínky
 8. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb
  stanoveno jinak.
 9. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady a lhůta splatnosti se
  stanovuje na 7 dnů, nebo dle písemné domluvy. Platba je možná: bankovním převodem na účet
  Poskytovatele.
 10. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické
  podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 11. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Poskytovatele vzájemně kombinovat.

  III. Další ujednání
 12. Poskytovatel nabízí koučování jednotlivců a workshopy pro firmy a učitele. Koučování může být
  individuální nebo skupinové a zaměřuje se na osobní rozvoj, dosahování cílů a zlepšení pracovního
  prostředí. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li
  charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon
  práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání
  a šíření a dalšího neoprávněného nakládání se zaslanými či stáhnutými materiály vč. článků,
  videonahrávek, audionahrávek, fotografií, grafických prvků apod.
 13. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky
  komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů.
  V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem
  na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před
  uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna.
 14. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za
  původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním. Odstoupení
  je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
 15. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
  inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
  https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem
  ze smlouvy.
 16. Poskytovatel zveřejňuje na webu pouze reference od svých klientů, které mu byly zaslány na jeho
  kontaktní e‑mailovou adresu. Klienti při zaslání reference udělují svolení s umístěním reference na web.
  Poskytovatel může pravost referencí doložit těmito e‑maily od svých klientů a zároveň může ověřit
  identitu klienta fakturou vystavenou na jeho údaje.
 17. Klient může zrušit nebo přesunout termín koučování nebo workshopu alespoň 24 hodin předem bez
  sankcí. Pokud je zrušení nebo přesun termínu provedený méně než 24 hodin předem, může být účtována
  částka dle dohody mezi Poskytovatelem a Klientem.
 18. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby s nejvyšší péčí a odborností. Nicméně Poskytovatel
  nenese odpovědnost za rozhodnutí a výsledky Klienta. Klient je plně odpovědný za své vlastní jednání
  a rozhodnutí.
 19. Poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje Klienta v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.
  Osobní údaje Klienta budou použity pouze pro účely poskytování služeb a nebudou sdíleny s třetími
  stranami bez souhlasu Klienta.
 20. Poskytovatel i Klient se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací,
  které se týkají Klienta a jeho podnikání, které byly získány v rámci poskytování služeb. Tato povinnost
  platí i po skončení spolupráce.

  IV. Závěrečná ustanovení
 21. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi
  Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními
  obchodních podmínek.
 22. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho
  webu.
 23. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
  dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 24. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
  namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
  přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  Aktualizováno 28. 7. 2023