Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Jméno podnikatele:      Monika Kukoľ Sochorová

Místo podnikání:            Grafická 827/16, 150 00 Praha 5

IČO:                              73079642

Zapsán v živnostenském rejstříku v Praze 3.6.2002

(dále také jen „Poskytovatel“)

I. Obecná ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na www.mksochorova.com mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).
 2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 
 3. Poskytovatel zřídil pro zákazníky možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím zákazník realizuje své objednávky služeb či služby přímo využívají. Při registraci je zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených smluv) mezi Poskytovatelem a zákazníkem. 
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá zákazník. 
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné. 
 6. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu. 
 7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 

II. Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak. 
 2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady a lhůta splatnosti se stanovuje na 7 dnů, nebo dle písemné domluvy. Platba je možná: bankovním převodem na účet Poskytovatele.
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. 
 4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Poskytovatele vzájemně kombinovat. 

III. Další ujednání

 1. Poskytovatel nabízí koučování jednotlivců a workshopy pro firmy a učitele. Koučování může být individuální nebo skupinové a zaměřuje se na osobní rozvoj, dosahování cílů a zlepšení pracovního prostředí. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání se zaslanými či stáhnutými materiály vč. článků, videonahrávek, audionahrávek, fotografií, grafických prvků apod. 
 2. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna. 
 3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi. 
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy.
 5. Poskytovatel zveřejňuje na webu pouze reference od svých klientů, které mu byly zaslány na jeho kontaktní e‑mailovou adresu. Klienti při zaslání reference udělují svolení s umístěním reference na web. Poskytovatel může pravost referencí doložit těmito e‑maily od svých klientů a zároveň může ověřit identitu klienta fakturou vystavenou na jeho údaje.
 6. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby s nejvyšší péčí a odborností. Nicméně Poskytovatel nenese odpovědnost za rozhodnutí a výsledky Klienta. Klient je plně odpovědný za své vlastní jednání a rozhodnutí. 
 7. Poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje Klienta v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Osobní údaje Klienta budou použity pouze pro účely poskytování služeb a nebudou sdíleny s třetími stranami bez souhlasu Klienta.
 8. Poskytovatel i Klient se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací, které se týkají Klienta a jeho podnikání, které byly získány v rámci poskytování služeb. Tato povinnost platí i po skončení spolupráce.
 9. Zájemce o kurzy společnosti Graydin po absolvování kurzu obdrží Certifikát o absolvování kurzu. Pouze při podmínce, že se bude účastnit kurzů z 80 %. 

IV. Storno poplatky

 1. Klient může zrušit nebo přesunout termín koučování 24 hodin předem, bez sankcí. Pokud je zrušení nebo přesun termínu provedený za méně než 24 hodin předem, storno je 100 % z dohodnuté ceny za setkání. Není-li písemnou formou domluveno jinak (písemná forma může být email). 
 2. Storno poplatky: 100 % ze zaplacené částky domluveného workshopu Klient zaplatí v případě zrušení tohoto workshopu za méně než 15 pracovních dní před datem konáním dohodnutého workshopu. Není-li písemnou formou domluveno jinak (písemná forma může být email). 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho webu. 
 3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Aktualizováno 27. 11. 2023